Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursus ‘Mindful Zwanger Zijn’. De docent is Rosalinde van den IJssel, hierna genoemd als ‘Beleef je Zwangerschap’. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw.

Artikel 2. De cursus
De cursus wordt gevolgd door de zwangere vrouw  Vooraf wordt bepaald op welke datum en tijdstip de cursus start. Dit is in te zien op de website www.beleefjezwangerschap.nl

Artikel 3. Inschrijving
Inschrijving geschiedt bij voorkeur via het inschrijfformulier op de website www.beleefjezwangerschap.nl, of, wanneer dit niet mogelijk is, per email. Bij onvolledige gegevens kan een inschrijving niet verwerkt worden. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Wanneer cursisten geplaatst kunnen worden ontvangen zij een bevestigingsmail. Deelname aan de cursus is definitief nadat het cursusgeld is ontvangen.
Artikel 4. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website

Artikel 5. Betaling
Een factuur voor de cursus wordt per email (in pdf) toegezonden. Het cursusgeld dient uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de cursus door Beleef je Zwangerschap ontvangen te zijn. Cursisten die zich later dan 4 weken voorafgaand aan de cursus inschrijven dienen het cursusgeld per omgaande te voldoen.
 Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Beleef je zwangerschap heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 6. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient deze Rosalinde van den IJssel hiervan direct op de hoogte te stellen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip tenzij dit is afgesproken.
 Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos. In alle andere gevallen geldt het volgende:
– Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd.
– Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
– Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, de vordering uit handen gegeven worden. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 7. Annulering door Beleef je Zwangerschap
Beleef je Zwangerschap behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen. Indien de cursusleider absent is zal de bijeenkomst worden ingehaald op een ander moment, in overleg met de cursisten.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
De docente zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 9. . Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Beleef je Zwangerschap is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus Beleef je Zwangerschap of de annulering van de cursus.

2. Indien Beleef je Zwangerschap op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

4. Beleef je Zwangerschap is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

versie januari 2014